BÁO HOUSTON CHRONICLE

ỦNG HỘ UCV HUBERT VƠ

TRONG CHỨC VỤ DÂN BIỂU149,

NHIỆM KỲ THỨ SÁU 2014

 

http://www.chron.com/default/article/State-House-part-1-5810296.php

 

Một trong những cuộc tranh cử hiếm giữa Dân biểu Tiểu bang lâu năm Hubert Hoàng Duy Hùng, thuộc đảng Cộng Hoà, 38 tuổi, trong cuộc tranh đua giữa hai người Việt di dân, chung nền Văn hóa nhưng không cùng lập trường Chính trị.  Hubert , 58 tuổi, đảng viên Dân Chủ ôn ḥa, ông chú trọng nhiều vào các vấn đề phúc lợi cho người dân, trong khi Hoàng Duy Hùng, một cựu Nghị viên Hội đồng Thành phố Houston, xu hướng lập đi lập lại những chủ thuyết Bảo Thủ vị.  Hoàng Duy Hùng nói rằng chính ông mới thực sự người tiêu biểu cho giá trị của cộng đồng người Việt, chiếm khoảng 20 phần trăm của khu vực 149, kéo dài từ khu Alief đến đường I10.  Hubert , một người với phong cách khiêm nhường, nhưng thu đạt  nhiều thành tích, bao gồm việc thành lập Khu Quản Hạt Quốc tế (International Management District), đỡ đầu đạo luật giúp đem Công ty Không Gian nhân SpaceX về Texas.  Ông người ủng hộ mạnh mẽ cho nền Giáo Dục Công Cộng muốn tiểu bang Texas chấp thuận việc mở rộng chương tŕnh Medicaid cho Đạo Luật Bảo Hiểm Y Tế với Giá Phải Chăng (Affordable Care Act).  Mặt khác, Hoàng Duy Hùng ưu về việc phá thai, tử h́nh vài ư tưởng tốt khác về vấn đề Bảo Thủ. Tuy nhiên, quan Lập Pháp hiện quá nhiều Dân Biểu nghĩ rằng thúc đẩy những đề tài chính trị nóng bỏng chánh sách tốt, vậy chúng tôi ủng hộ Hubert cho nhiệm kỳ thứ sáu.

 

 

District 149: Hubert Vo

Another of the rare competitive races pits longtime state Rep. Hubert Vo against Republican Al Hoang, 38, in a battle between two Vietnamese immigrants who share a culture but not political philosophies. Vo, 58, is a moderate Democrat who concentrates on bread-and-butter issues while Hoang, a former Houston city councilman, tends to echo conservative bromides. Hoang says he reflects the true values of the Vietnamese community, which makes up about 20 percent of the district that stretches from Alief to the Energy Corridor on Interstate 10. The low-key Vo has a list of modest accomplishments, including creation of the International Management District and sponsoring legislation that helped bring private space company SpaceX to Texas. He is a strong supporter of public education and wants the state to accept the Medicaid expansion offered under the Affordable Care Act. Buried in Hoang's rhetoric about abortion, the death penalty and other red meat issues are a few good ideas. But the Legislature has enough members who think pushing hot political buttons is good policy, so we endorse Hubert Vo for a sixth term.