Báo Cáo Tài Chánh

************

Tổng kết số tiền thu được trong chương tŕnh

Nhớ Người Thương Binh QLVNCH”

Tính đến ngày 26 tháng 6 năm 2009 :

$57,540.00 (sau khi trừ mọi chi phí tổ chức)

Chúng tôi vừa mới nhận được:

- Hoàng thị Thanh                                                $ 20.00

- Ẩn danh (BTT)                                                          $ 30.00

- Từ Tuyết Vân                                                       $100.00

- Ô. Bùi N. Trân                                                     $ 50.00

- BS Nguyễn văn Thịnh (tặng cuốn DVD)              $ 25.00

- Ô. Phạm Gia Ninh (tặng cuốn DVD)              $ 50.00

Tổng cộng số tiền : $57,540.00 + $275.00 = $57,815.00

(Tính đến ngày 12 tháng 7 năm 2009)

Ngày 24 tháng 7 năm 2009 chúng tôi vừa nhận được:

- Ô. Ph. T. Th. tặng thêm                                     $1,000.00

Tổng cộng số tiền : $57,815.00 + $1,000.00 = $58,815.00

(Tính đến ngày 1 tháng 8 năm 2009)

Ngày 2 tháng 8 năm 2009 chúng tôi vừa nhận được:

- Cindy Trần                                                                   $100.00

- Hoa Bùi (Nail LV)                                                       $100.00

- Ô. Nguyễn Nở  (Fort Worth) chuyển                                  

          - Ô. Nguyễn Nở                                                     $144.00

          - Anh                                                                        $ 20.00

          - Anh Đinh Hữu Hiền                                                $ 20.00

          - Loan Bùi                                                             $ 20.00

Tổng cộng số tiền $58,815.00 + $404.00 = $59,219.00

(Tính đến ngày 2 tháng 8 năm 2009)