Báo Cáo Tài Chánh

************

Tổng kết số tiền thu được trong chương tŕnh

Nhớ Người Thương Binh QLVNCH”

Tính đến ngày 26 tháng 6 năm 2009 :

$57,540.00 (sau khi trừ mọi chi phí tổ chức)

Chúng tôi vừa mới nhận được:

- Hoàng thị Thanh                                                           $ 20.00

- Ẩn danh (BTT)                                                                    $ 30.00

- Từ Tuyết Vân                                                                 $100.00

- Ô. Bùi N. Trân                                                               $ 50.00

- BS Nguyễn văn Thịnh (tặng cuốn DVD)               $ 25.00

- Ô. Phạm Gia Ninh (tặng cuốn DVD)               $ 50.00

Tổng cộng số tiền : $57,540.00 + $275.00 = $57,815.00

(Tính đến ngày 12 tháng 7 năm 2009)

Ngày 24 tháng 7 năm 2009 chúng tôi nhận được:

- Ô. Ph. T. Th. tặng thêm                                     $1,000.00

Tổng cộng số tiền : $57,815.00 + $1,000.00 = $58,815.00

(Tính đến ngày 1 tháng 8 năm 2009)

Ngày 2 tháng 8 năm 2009 chúng tôi nhận được:

- Cindy Trần                                                                                 $100.00

- Hoa Bùi (Nail LV)                                                                     $100.00

- Ô. Nguyễn Nở  (Fort Worth) chuyển                                        

            - Ô. Nguyễn Nở                                                                $144.00

            - Anh                                                                                  $ 20.00

            - Anh Đinh Hữu Hiền                                                           $ 20.00

            - Loan Bùi                                                                                    $ 20.00

Tổng cộng số tiền $58,815.00 + $404.00 = $59,219.00

(Tính đến ngày 4  tháng 8 năm 2009)

Ngày 10 tháng 8 năm 2009 chúng tôi nhận được:

- Ô. Anh Văn Ngư                                                                             $50.00

Tổng cộng số tiền $59,219.00 + $50.00 = $59,269.00

(Tính đến ngày 10 tháng 8 năm 2009)