Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng

Về Cng Tc Yểm Trợ TPB/VNCH

Nơi Qu Nh

Trong thng 2, 2011 Chng ti nhận được:

-B Nguyễn Bch Thuỷ: $204.00 (tặng cho 2 TPB)

-Gia đnh chủ nhn nh hng Kim Sơn: $510.00 (tặng cho 5 TPB)

-ng b Ph.T.Th. tặng $1,020 (10 TPB)

-Tiệm hủ tu Kim Pht: tặng $102 (1 TPB)

-B Trần Nguyệt Thanh-Thng Trần: tặng $510 (5 TPB)

-B Tammy L: $102 (1 TPB)

-ng Trần văn B : $102.00 (1 TPB)

Tổng cộng 2,550 đ la

 

DANH SCH  24 TPB Nhận Tin Cu Tr Ngy 9 Thng 2 Năm 2011

1/ ThS1 L văn Trị SQ: 66/100.084  TD30/BDQ. (Cụt 2 chn+qu tay tri(yểm trợ lần thứ hai)

2/ Ch/U NGUYỄN THNH TUYẾT SQ: 74/156.526    Đui 2 Mắt).LH.

3/ B2 NGUYỄN VĂN  NHƯNG  SQ:  53/904.158  CK/HM LONG.(Cụt2 Chn Đui  Mắt)

4/ B2 NGUYỄN VĂN SƠ  sq:  67/102.496  SD9/BB. (T Liệt Hạ Chi)

(phải nhập viện, cần tiền thuốc, cứu trợ $200.00)

5/  ThU/DPQ V Cng Vng  sq:  68/150.113  KBC 4204.(cụt 2 chn)

6/  B2 TRẦN VĂN B  sq:  40/619.398  T/Đ 414/DPQ/TK/KG.   (Đui 2 Mắt)

7/  TDT/NQ Danh Houl tự Ring  sq:  NQ/861.791  CK Kin Bnh. (T liệt hạ chi)

8/  B1 TRẦN VĂN LIỆT  sq:  50/557.392. TĐ 426 Địa Phương Qun. (Đui2 Mắt)

9/ NQV HUỲNH VĂN DƯƠNG sq:  48/M01276  CK/KIN BNH.(Cụt 2 Chn)

10/  NQV HUỲNH VĂN TƠ  sq:  NQ/461.238  CK/KIN BNH. (Cụt Tay Tri+Đui 2 Mắt)

11/  HS BI ĐNG sq:  40/511.237        TK/Quảng Ngi.   (Đui 2 Mắt+Cụt  Bn Chn T

12/ TDT/NQ HỨA VĂN ẤN sq: NQ/309.473   CK/HIẾU THIỆN.(Gy Cong Tay T+Đui MắtT)

13/ B1 NGUYỄN VĂN ĐỰC  sq:  51/497.170   TD338/DPQ.(CụtBnChnTri+CụtBn TayPhải

14/  B2 L XUN  70/130.169   TD42/BDQ. (T Liệt Teo Tp Hạ Chi)

15/  TDT/NQ HUỲNH VĂN SANG  sq: 472.48   CK/BẾNTRANH.(Đui 2   Mắt) ( M

16/ NQ V văn Thnh  sq:  NQ/402.847  CK/Cai B.(Gy 2 chn)

17/ HS/DPQ Sơn Chea  sq:  54/581.082  (cụt 2 chn + mắt tri)

18/ Th/S NGUYỄN HIẾU  LIM  sq: 65/130.636  SĐ/ 7 Bộ Binh.(Cụt 2 Chn )

19/ HS L VĂN TRIỂN sq: 70/201.133  ĐĐ113/ĐPQ.(Cụt Chn Phải) + bệnh thận

20/ TS1 Phạm Khanh  sq: 61/205.259  ĐĐ4/108/clq  m 2 mắt

21/ TS Cao Tuyn sq:  59/193.387 TĐ 2/4 KBC  4818  m 2 mắt

22/ HS Phạm Dương  sq:  36/874.156  ĐPQ/TĐ 109 KBC 4190.. cụt tay phải+chn tri

23/ B2 Nguyễn Minh  sq 35/354.136   TD104/DPQ-TK/QNAM(Cụt 2 Chn)

24 / TDT/NQ  NGUYỄN VĂN R  sq  NQ/359.591  TK/BNH DƯƠNG.(Cụt 2 Chn)

 

Ghi Ch: Mỗi TPB nhận 100 đla, ring TPB số 4 Nguyễn văn , nhận $200 v hon cảnh nhập viện.

 ến hm nay, 26 thng 2, 2011, tồn qũy của chng ti c :

-50 đ la của Pho binh Hứa Thọ Hng

-ng V Hạnh (RNH Funding Solution): vừa gởi tặng: $102 (1 TPB).

Chn thnh cảm tạ sự tin tưởng của qu n nhn đ hưởng ứng lời ku gọi của bo Xy Dựng từ nhiều năm qua (từ năm 1994) trong cng tc nghĩa ny.

Sự chia xẻ của qu vị, l niềm an ủi, l hạnh phc lớn cho những mảnh đời bạc phướcqu nh, những người đ một thời gp xương, mu để bảo vệ qu hương.

Anh em TPB ở qu nh, rất cần sự chia xẻ vật chất, an ủi tinh thần của đồng hương hải ngọai, nhất l trong ma Xun Tn Mo.

 

Nhm Yểm Trợ TPB/VNCH

Hải Lăng & Hong Minh Thy

Nguyễn Thanh Chu & Phạm Gia Khi