Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng

Về Cng Tc Yểm Trợ TPB/VNCH

Nơi Qu Nh

 Tnh đến hm 12 thng 3, 2011, tồn qũy của chng ti c :

- B Xun L: $102.00

- Bc Sĩ Nguyễn Tiến Dỵ: $100.00

-50 đ la của Pho binh Hứa Thọ Hng

Tổng Cộng $252.00

Ring tiền $102.00của ng b V Hạnh (RNH Funding Solution), tặng hm thng 2-2011, chng ti đ gửi cho B2 HUỲNH VĂN VIỆT  sq: 51/429.591  TK/CHU ĐỐC  (Đui 2 Mắt) ở An Giang vo ngy 25 thng 2-2011 qua Cng ty Le Chuyển Tiền vng Bellaire.

* Ngy 14 th ng 3 2011. Qua Ct chuyển tin L Chng ti đ gửi tặng cho 2 TPB c tn sau:

B2 NGUYỄN VĂN THIỆU   SQ: 53/577.720    TĐ 58 BĐQ. (Cụt Chn Tri+Liệt C Phải) Tiền Giang

HS L LẠI   SQ:  50/435.721   TK/ Ph Yn. (Đui 2 Mắt ) PH YN.

Tồn qũy của chng ti cn $48.00


Chn thnh cảm tạ sự tin tưởng của qu n nhn đ hưởng ứng lời ku gọi của bo Xy Dựng từ nhiều năm qua (từ năm 1994) trong cng tc nghĩa ny.

Sự chia xẻ của qu vị, l niềm an ủi, l hạnh phc lớn cho những mảnh đời bạc phước ở qu nh, những người đ một thời gp xương, mu để bảo vệ qu hương.

Anh em TPB ở qu nh, rất cần sự chia xẻ vật chất, an ủi tinh thần của đồng hương hải ngọai.

Nhm Yểm Trợ TPB/VNCH

Hải Lăng & Hong Minh Thy

Nguyễn Thanh Chu & Phạm Gia Khi