Thông báo của

Tạp Chí Xây Dựng về việc Yểm Trợ

Thương Phế Binh VNCH/Việt Nam

 

*Sau ngày 19 tháng 6, 2011. Các Hội đoàn Quân Đội Houston tổ chức Lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực 2011 thành công rực rỡ. Ngân khoảng thặng gần 7 ngàn đô la, nên trong buổi họp Báo Cáo Tài Chánh - chúng tôi một thành viên trong Ban Tổ Chứcđă đề nghị  BTC Ngày Quân Lực trích qũy 2 ngàn đô la, gửi yểm trợ 20 anh em TPB/VNCH ở quê nhà.

Đề nghị này được chấp thuận ($2,000.00)

*Cũng trong tuần lễ đầu tháng 7, 2011, chúng tôi nhận được sự chia xẻ của:

-Cựu Đại Trương Như Phùng: $100.00

-Trại viên Hội Trại Gia Binh Nguyệt Thanh-Thông Trần: $204.00

-Trại viên Hội Trại Gia Binh Lệ Thanh - Bửu Điền: $100.00

-Trại viên Hội Trại Gia Binh Kim Anh - Hồ Sắc: $148.00

-Một độc giả thân hữu (Ông Ph.T.Th.): $2,040.00

* Tổng cộng nhận trong tháng 7, 2011: $4,592.00 (Bốn ngàn năm trăm chín mươi hai đô la)

 Tồn quỹ: $46.00

Ngân khoản hiện : $46.00 + $4,592.00 = $4,638.00

 

Mỗi TPB may mắn sẽ nhận 100 đô la, gửi đến tận nhà. (Công ty Chuyển Tiền charge 2 đô la/địa chỉ).

Số tiền này sẽ được gửi về quê nhà, yểm trợ cho 45 TPB/VNCH, bị thương tật 100% ( mắt, cụt chân tay)

Trong tháng 7, 2011 qua công ty LE Chuyển Tiền/vùng Bellaire.

***

Xin trân trọng thông báo chân thành cám ơn các ân nhân nói trên, đă chia xẻ nỗi đau thương của những người chiến đang sống hẩm hiu tại quê nhà.

 

Hoàng Minh Thúy

Hải Lăng

Nguyễn Thanh Châu

Phạm Gia Khôi