Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Việc Cứu Trợ TPB - QLVNCH

 

* Trong dip đầu tháng 1, 2012, đón xuân Con Rồng, chúng tôi nhận được:

- Mỹ Linh Cosmetics (ca Mỹ Linh): $102.00

- Bác Phạm Tường Mai Khôi: $102.00

- Cụ Trần Đ́nh Bảng: $20.00

- Tồn qũy: $6.00

Tổng Cộng : $230.00

 

Chúng tôi đă gửi cho 2 Thương Phế Binh tên sau mỗi người $100.00 $2.00 tiền dịch vụ.

1/ HS Cao Lam  54/634.721  722 /ĐPQ ( cụt chân P.)  Đà Nẵng

2/ Th/úy  Hưng Việt  68/142.781 ĐV4QT  KBC 4685 (TĐ 73/PB)  Sàig̣n

(đă giấy hồi báo nhận đủ tiền từ Công Ty LE chuyển Tiền Nhanh, chi nhánh Bellaire, Houston, TX)

Tồn qũy: $26.00 (Hai mươi sáu đô la chẵn)

Biên nhận sẽ gửi đến qúi ân nhân

Xin ơn trên  trả công bội hậu đến toàn thể đại gia đ́nh quí ân nhân.

Xin chân thành cảm tạ qúi vị đă nhớ đến anh em thương tậtquê nhà.

 

Nhóm Yểm Trợ TPB/Tạp Chí Xây Dựng, Houston, TX

Hải Lăng, Hoàng Minh Thúy

Phạm Gia Khôi, Nguyễn Thanh Châu