Thông Báo

Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Việc Cứu Trợ TPB - QLVNCH

 

* Trong dip đầu tháng 3, 2012, chúng tôi nhận được:

-Ông Ph.T.Th/ tặng: $2,040.00 (Hai Ngàn  Bốn Chục Đô La, Yêu cầu tặng 20 TPB).

-Ông Hữu Tự: $50.00

-Tồn qũy: $26.00

Tổng cộng chúng tôi : $2,116.00

Chúng tôi đă gửi cho 20 Thương Phế Binh ngày 18 tháng 3, 2012. (Mỗi TPB $100.00)

$100 x 20 TPB = $2,000.00

Tiền dịch vụ : $2.00 x 20TPB = $40.00

Tổng cộng chi : $2,000.00 + $40.00 = $2,040.00

Tồn qũy : $2,116.00 - $2,040.00 = $76.00

 

Chúng tôi sẽ thông báo tên, họ TPB sau khi đủ Biên Nhận từ Công Ty LE Gửi Tiền Nhanh, chi nhánh Bellaire, Houston, Texas.

Xin chân thành cảm tạ qúi vị ân nhân đă nhớ đến anh em thương tật đang sống kham khổquê nhà.

 

Nhóm Yểm Trợ TPB/Tạp Chí Xây Dựng, Houston, TX

Hải Lăng, Hoàng Minh Thúy

Phạm Gia Khôi, Nguyễn Thanh Châu