Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

 

* Mặc chương tŕnh yểm trợ TPB của chúng tôi, đă chấm dứt từ lâu, nhưng thỉnh thoảng vẫn ân nhân yêu cầu chuyển giúp tiền về quê nhà. Ngân khoản rất ít, không thường xuyên,  nên chúng tôi chỉ dành đặc biệt cho các TPB thương tật nặng (cấp độ100%). vậy, xin bạn đọc ĐỪNG chuyển thư của thân nhân bằng hữu TPB đến chúng tôi nữa, nên gửi sang Hội Cứu Trợ TPB/VNCH  ở Cali Hội này vẫn tiếp tục hoạt động, gây qũy với các Đại Nhạc Hội.

Trong tháng 10, 2012, chúng tôi nhận được:

-Cụ Thái Kim Oanh: $102.00

- Lisa Phạm: $102.00

- Mindy (Mẫn): $102.00

Tổng cộng ngân khoản : $ 552 + 306 =  $858.00

Số tiền này gửi về VN, giúp cho 8 TPB  (ngày 5/10/12)  mỗi anh 100 đô la, đă biên nhận từ công ty LE Gửi tiền nhanh.

1/  NQ Nguyễn Lành  47/326.419  ĐĐ1/115ĐPQ/TK/QN KBC 4190 (cụt 2 chân)Quảng Ngăi

2/  NQ Nguyễn văn Ngọc   47/523.618  ĐĐ1/118 ĐPQ  (cụt 2 chân) Quảng Ngăi

3/HS1 Nguyễn Hữu Gắn 73/140.059   ĐĐ2/TĐ30/LĐ32/BĐQ (cụt chân P.+bại liệt)  Ság̣n 

4/ HS Nguyễn Khắc Bảo  73/203.965  ĐĐ2/TĐ3/TrĐ5/SĐ2BB ( 2 mắt +cụt tay T.) Đồng Nai

5/HS Nguyễn văn Quư  55/169.259 TTQTTU (mất 2 đoạn xương sườn+ruột+gẫy chân P.) Quảng Ngăi

6/ B1 Lương văn Thuận  50/472.055  ĐPQ/TK B́nh Long  (cụt chân phải)  Tỉnh Đồng Tháp.

7/ TS  Nguyễn văn Thành  75/134.112  TK/Vĩnh Long/KBC 4253  (cụt chân phải) - Sàig̣n

8/ B2  Trương văn Vân  54/675.351 TĐ327/ĐPQ/TK Hậu Nghĩa ( cụt chân trái+đầu+bụng) – Sàig̣n

       Chi:  $100.00 x 8 TPB =   $800.00

       Cước phí dịch vụ: $2.00 x 8 TPB = $16.00

       Tổng cộng chi: $800.00 + $16.00 = $816.00

       Trừ qũy: $858.00 - $816.00 = $42.00

-Ngày 14 tháng 10, 12, nhận được:

   Cụ Cự: $50.00,

Tổng cộng Quỹ hiện c̣n: $42 + 50 = $92.00

Từ năm 1995 đến nay, mọi chi phí điều hành do chúng tôi đài thọ, tất cả tiền đóng góp của Qúi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh.

Xin chân thành cảm tạ qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực tủi nhục nơi quê nhà.

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas

Hải Lăng - Hoàng Minh Thúy

Phạm Gia Khôi - Nguyễn Thanh Châu.