Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

Tính đến ngày 4 tháng 2 năm 2017 – Qũy có: $7,133.00

(Tạp Chí Xây Dựng – Năm Thứ 34 – Số 856 – Phát hành ngày 4 tháng 2 năm 2017 tại Houston – Texas)

Sau khi yểm trợ cho hằng ngàn TPB (thành lập từ năm 1995), chương tŕnh yểm trợ TPB/VNCH của chúng tôi đă chấm dứt. Chúng tôi không tổ chức các Đại Nhạc Hội “Hát Cho Người TPB” như thông lệ, tuy nhiên, mấy năm qua, vẫn có ân nhân yêu cầu chuyển giúp tiền về quê nhà. Ngân khoản không có thường xuyên, nên chúng tôi chỉ dành đặc biệt cho các TPB (đă nhận hồ sơ) bị thương tật nặng (cấp độ 100%). V́ vậy, xin bạn đọc ĐỪNG chuyển thư của thân nhân và bằng hữu TPB đến chúng tôi nữa, mà nên gửi sang Hội Cứu Trợ TPB/VNCH ở California (Hội HO Cứu Trợ TPB, P.O Box 25554, Santa Ana, CA 92799) v́ Hội này vẫn tiếp tục hoạt động, gây qũy hằng năm với các Đại Nhạc Hội “Cảm Ơn Anh”. Hội có Giấy Miễn Thuế cho ân nhân.

Nếu có nhả ư nhờ chúng tôi tặng tiền cho TPB, trên chi phiếu xin đề tên “Tina Hoàng”, chúng tôi mới có thể cash, để đưa cho Công Ty Chuyển Tiền (LE). Xin cho số phone và địa chỉ email, để chúng tôi gửi Hồi Báo đến qúy ân nhân.

*Nhận tiền: ngày 20 tháng 11, 2016

                                             Luật sư và Bà Phạm Thiên Tráng: $1,530.00

                             

Danh Sách 15 TPB Đă Nhận Tiền, mỗi anh $102.00

1. B1 Đặng văn Thọ, sq: 74/162.898  SĐ1/Bộ Binh.  (Cụt 2 Tay + Đui 2 Mắt). Đà Nẵng

2. B2 Nguyễn văn Trèo, sq: 67/613.517  KBC 4685. (Bại  Liệt Tay Trái+),  An Giang

3. HS1 Nguyễn Mơ,  sq: 45/155.129  KBC 4168  (cụt chân P.+….),  Khánh Ḥa

4. HS Hùynh văn Bá,  sq: 40/321.189 KBC 4204 (cụt chân P.+cụt bàn chân T. mất xương bánh chè T.+mất xương trán đầu)  Tỉnh Long An

5. HS1 Nguyễn Mai,  sq: 54/208.767 SĐ2/BỘ BINH. (Bại liệt chân Phải +gẫy chân T), Quảng Nam

6. B1 Đoàn văn Mới, sq: 63/139.912  KBC 4204 –(cụt chân P.+chân T. thương tật).  Tiền Giang

7. HS1 Lê Ngọc Điền, sq: 46/229.214  Đ157/ĐPQ/TK/Châu Đốc (mù 2 mắt) . An Giang

8. HS Nguyễn Ngọc Ẩn, sq: 72/137.311 TĐ5/ND.(Cụt chân trái+tật chân mặt)   Saigon

9. B2 Nguyễn văn Danh, sq: 74/163.138  TD7/ND. (Cụt Chân Trái+mù mắt T+gẫy tay T.)  Sàig̣n

10.B1 Trần văn Trung, sq: 53/611.861 TD413/DPQ.(Cụt Chân Phải +...),  BẾN TRE

11.B1 Trần Viết, sq: 48/279.768  ĐĐ685/TĐ68/ĐPQ KBC  6020,  (cụt 2 chân),   Saigon

12.TS1 Nguyễn Đức Lực, sq: 68/130.719 Chi Đoàn 21/CX KBC 6209, (cột xương sống + bàn tay T.), Saigon

13. B1 Nguyễn văn Xiếu, sq: 70/146.820 LĐ5/TĐ30/ĐĐ3/BĐQ,  bị thương nội tạng +… , Saigon

14. B2 Nguyễn văn Sơ,  sq: 67/102.496  SĐ9/BB. (Tê Liệt Hạ Chi),  Huyện Cần Giuộc

15. B1 Huỳnh văn Đổi, sq: 50/380.783  KBC 4506 ( cụt chân P.+….)  , B́nh Dương 

                                                 Qũy cạn tính đến ngày 26 tháng 11, 2016

 

* Nhận tiền trong đầu tuần lễ của tháng 12, 2016:

-Ông bà La Trí (Giám đốc nhà hàng Kim Sơn): $1,100.00

-BĐQ Trần Thanh Tùng: $102.00

-Gia đ́nh Ông Trần văn Bé Tư: $102.00

-Lương Y Lê thị Thu Cúc: $500.00

-Nha sĩ Nguyễn văn Diệu: $305.00

-BS Phạm Tường Mai Khôi: $102.00

-BS Phạm Gia Khoa: $102.00

Tổng cộng: $,2,313.00

      Số tiền này đă gửi về tặng 22 anh TPB, mỗi anh $102.00 ngày 6 tháng 12, 2016  ($2,244.00)

                                            Trừ qũy: $2,313.00 - $2,244.00 = $ 69.00

                                                 

Danh sách 22  TPB đă nhận tiền

1.Trần văn Hoà, sq: 50/449.964 CK/Bến Lức KBC 4188  cụt chân P. thương tật 2 tay+…Long An

2.TĐP Trần văn Thiện, sq: NQ/853.888  Trung Đội PHD-115  mù 2 mắt.   Hậu Giang

3. HS1 Nguyễn Minh Hoàng,  sq: 67A/700.355  GĐ58/TThám  (Đùi 2 Mắt)   Vĩnh Long

4. BI/DPQ  Trần Văn On , sq: 52/558.072  TĐ303/DPQ  (cụt chân trái +….)  Long An

5.HS Nguyễn văn Lập, sq: 37/203.463 TĐ53 Biệt lập KBC 6033 cụt chân T.+ cao máu, Tiểu đường….Đồng Nai

6. B1   văn Hoành, sq 50/509.137  KBC 4204 cụt chân T. +….  Long An

7. TS1 Nhin văn Chiêu,  sq: 67/812.498 SĐ5/BB  Bể năo P.+ đa thương tật   , Đồng Nai

8. B2 Nguyễn văn Cheo, sq: 70/001.652 SĐ7/BB  cụt chân T. +….  Tiền Giang

9. HS/ Nguyễn Thanh Long,  sq: 40/764.459  TĐ510/ĐPQ  cụt bàn chân T.+…. Tiền Giang

10.Ch/úy Nguyễn Kim Lăng, sq: 67/813.289 TK/B́nh Long (mù mắt P. mắt T. mờ +bị thương chân) Ság̣n

11. B1 Nguyễn An Thịnh, sq: 73/136.783  302/CBCĐ. Mù mắt T.+cụt 10 ngón tay. Sàig̣n

12. B2 Trần Tô Hà,  sq: 55/873.171  TĐ 301/ĐPQ/TK/GĐ,    cụt 2 chân, Sàig̣n

13. HS Nguyễn văn Phục,  sq: 50/387.601 LĐ3/TĐ31/BĐQ,  Mù 2 mắt  TP Sàig̣n

14. TS Nguyễn Ḥang,  sq: 64/100.030 TĐ4/1 KBC 4565  cụt chân T.+ thị lực kém  Khánh Ḥa 

15. CBXD/NT Nguyễn Ngọc Khánh,  Danh Số 301.251 TĐ/ Phú Yên  (Cụt 2 Chân) B́nh Thuận

16.HS  Nguyễn văn Thành,  sq: 70/137.710  TĐ30/LĐ5/BĐQ ( cụt chân P.)  Saigon

17.TS Nguyễn văn Kính,  sq: 67/103.997  SĐ22/Bộ Binh.(Cụt Chân Phải+…)  Sàig̣n. 

18.B2  Trương văn Vân, sq:54/675.351 TĐ327/ĐPQ/TK Hậu Nghĩa ( cụt chân trái+đầu+bụng)  Saigon

19.HS Ngô Ngọc Sơn  sq: 74/118.982 ĐĐ9/TS/SĐ5/BB  cụt chân T. + bàn tay P+  T. Đồng Nai

20.Tr/Úy Hùynh Thanh Tâm,  sq: 63/141.251  TS/LĐ6/BĐQ. (Cụt Chân Phải+Mắt Trái) Saigon

21.Th/úy Lê văn Tỵ, sq:73/146.819 TĐ136/ĐPQ/TK/QN KBC7466 (cụt chân P.+mắt mờ) B́nh Dương

22. B2 Nguyễn văn Mai, sq: 76/108.494  Nha Kỹ Thuật/TTM  (cụt tay T. cụt chân T.) Vũng Tàu

 

*Nhận tiền: Để giúp TPB/VNCH theo tâm ư của người chị qúa cố là Huỳnh Hà, pháp danh Diệu Duyên, tạ thế ngày 7 tháng 11, 2016 tại Brenham, Texas, thọ 77 tuổi. Xin hồi hướng công đức này đến vong linh chị Huỳnh Hà, được siêu thoát . Em gái Huỳnh Bích  kính chuyển số tiền này đến bà HM Thúy, báo Xây Dựng..: $1,020.00

                  Qũy có tính đến ngày 10 tháng 12, 2016:  $69.00 + $1,020.00 = $1,089.00

                         Chúng tôi đă gửi về cho 10 TPB thương tật nặng, mỗi anh $102.00.

$102.00 x 10 TPB = $1,020.00

Qũy c̣n: $1,089.00 - $1,020.00 = $69.00

 

Danh sách 10 TPB đă nhận tiền vào ngày 18  tháng 12 Năm 2016

1) HS Lê Lại sq: 50/435.721  TK/ Phú Yên. (Đui 2 Mắt).  Phú Yên.

2) TS Đặng Hồng  sq: 74/212.538  TĐ3/ND (cụt Tay T.+) ,  Vũng Tàu

3) B1 Vơ văn Kiếm, sq: 51/365.324 TK/G̣ Công  (cụt chân P.+…). Tiền Giang

4) HS Phạm văn Bê, sq: 43/220.775 ĐĐ688/ ĐPQ (mù 2 mắt +…)  Tây Ninh

5) NQ Phan văn Lăng,  sq: 55/E00.681 TK/Biên Ḥa,  cụt chân P.+…  B́nh Dương

6) Th/Úy Đặng văn Thành, sq: 73/147.084 TĐ 338/ĐPQ.TK/HN(Cụt Chân Trái +gẫy chân P.) Biên Ḥa

7) HS Trần văn Bỉnh , sq: 51/421.515  TK/G̣ Công, (cụt 2 chân).  Tiền Giang

8) B2 Nguyễn chí Thiệt, sq: 46/604.774 KBC 4204,  (2 mắt mờ + nội tạng ) . Đồng Nai

9) B1 Lê văn Mừng,  sq:44/553.810 TĐ/454/ĐPQ (Mù Mắt P.Tṛng Giả +….) Tiền Giang 

10) TĐT/NQ Hùynh văn Sang,  sq: NQ/472.483  CK/BẾNTRANH (Đui 2   Mắt), Tiền Giang

 

* Nhận tiền: Ngày 20-12, 2016  chúng tôi vừa nhận được của Gia Binh Lệ Thanh (Bửu Điền): $104.00

Nhập qũy: $104.00 + $69.00 = $173.00

 

*Nhận tiền: Ngày 24-12-2016 chúng tôi vừa nhận được của:

- Cụ bà Thái Kim Oanh: $306.00

- VU Chiropratic: $1,200.00

-Chủ nhân Greatland Investment: $1,020.00

Tổng Cộng: 2,526.00

Nhập qũy: $2,526.00 + $173.00 (tồn qũy) = 2,699.00

 

* Gửi tiền: Ngày 31 tháng 12 – 2016, đă gửi về Việt Nam cho 25 anh TPB, mỗi anh $102.00

$102.00 x 25 TPB = $2,550.00

Trừ Qũy: $2,699.00 - $2,550.00 = $149.00

 

Danh sách 25 TPB đă nhận được tiền

1.HS1 Lê văn Tính , sq: 72/140.008 ĐĐ Trinh Sát 50/KBC 3077 (cut chân P.+…).Tiền Giang

2.B2 Bồ văn Hai, sq: 53/647.650 TK/B́nh Dương  (cụt chân P.+…. ). B́nh Dương

3.HS Trương văn Hồng, sq: 64/003.023 SĐ7/BB  (cụt chân P.+…. ). Long An

4.NQ Nguyễn văn Mười, sq: NQ/435.094 TK/P. Dinh. (Cụt chân phải +mắt mờ),  Cần Thơ

5.HS Triệu văn Thiên , sq: 72/100.571 SĐ25/BB  (cụt chân P.+ mắt P.)  Đồng Nai

6.B2 Nguyễn văn Kim,  sq: 74/506.931 KBC4685, (Hư mắt T.+ mắt P. mờ..).  Đồng Nai

7.CBXDNT Bùi Thị Lam Tiên, số DB: 090.995  Tỉnh Đ̣an B́nh Thuận, (cut 2 chân) B́nh Thuận

8.CBXDNT Nguyễn văn Cấm, số DB: 251.853 Tỉnh Đ̣an Long An,(cụt chân T.+Đầu) T. Long An

9.NQ Ô Nam Hải,  sq: 55/N00.009  KBC4204  (bại liệt tay T.+bể xương hàm)   Bến Tre

10.B2 Vũ Thế Hùng  sq: 74/509.448  TĐ3/15/SD9BB (cụt chân T.+gẫy chân P.+hư bàn tay T.) Sàig̣n

11.B2 Vơ văn Phước,  sq: 74/146.563  SĐ 23/BB 9 (cụt chân trái +…). Bà Rịa

12.B1 Nguyễn văn Thé,  sq: 75/117.568  TĐ1/TrĐ50/SĐ/25 (cut tay T.+cụt chân T.)   Saigon 

13. NQ Lê văn Hùynh, sq: NQ/701.622 KBC 4204  (Hu mắt T.+mắt P. mờ + mất 3 ngón tay P.) Long An

14.B2 Hùynh Bảo Bạn,  sq: 52/669.070 TK/B̀NH ĐỊNH.(Cụt Chân Phải+….) B̀NH ĐỊNH

15.B1 Lê Thanh Tâm, sq:49/349.027 ĐV1QT  cụt tay P.+tay T. cụt 2 ngón cái & trỏ. Quảng Ngăi

16.HS Trần văn Quang, sq: 52/550.883  BTL/QĐ1/QK1 (cụt chân phải +thương tật chân T.) Quảng Ngăi  17.TĐT/NQDương Ngọc Dung, sq: NQ/181.086 CK/ Phú Ninh. (Cụt Chân P + thương tật chân T.),    Quảng Nam.

18.HS Đặng văn Triều, sq: 71/400.914 Thiết Đ̣an 14/KB  (Bại liệt hạ chi), B́nh Định

19.Th/U Vơ Công Vàng,  sq: 68/150.113 KBC 4204.(cụt 2 chân),   Long An

20.B2 Đào Thanh Hiền,  sq: 75/225.387 SD2/BB. (Đui 2 Mắt + cụt tay P.) Quảng Ngăi

21.B2 Lương Xuân Dũng, sq: 54/644.270  TD146/DPQ.(Cụt 2 Chân),   Quảng Nam

22.B2 Đỗ Đức Lịnh,  sq: 50/326.136 TD108/DPQ.(Tê Liệt Tứ Chi),  Quảng Ngăi

23.NQ Vơ văn Thành,  sq: NQ/402.847 CK/Cai Bè.(Găy 2 chân),  Tiền Giang.

24.HS Tô văn Bằng,  sq: 70/510.654 KBC 4685. (Tê liệt hạ chi)  TX Vị Thanh.

25.HS1 Nguyễn văn Thứ,  sq: 46/202.587 CK/Xuyên Mộc, (Đa Thương Tật 4 Chi) Vĩnh Long

 

* Nhận tiền:  Ngày 4 tháng 1 năm 2017:

-Bà Vũ Oanh: $102.00

-Bác Sĩ Trương Ngọc Tích: $204.00

- Bác Sĩ Mỹ Linh (Dallas): $510.00

Tổng cộng: $102.00 + $204.00 + $510.00 = $816.00

 

Nhập Qũy: $149.00 + $816.00 = $965.00

 

* Nhận tiền: ngày 10 tháng 1 năm 2017:

- Ông bà Trung – Loan: $520.00

- Gia đ́nh Cô Mỹ Phương (Dallas): $204.00

Nhập qũy: $965.00 + $520.00 + $204.00 = $1,689.00

 

Gửi tiền: Ngày 13 tháng 1 năm 2017 đă gửi về Việt Nam cho 15 TPB, mỗi anh $102.00

$102.00 x 15 TPB = $1,530.00

Trừ qũy: $1,689.00 - $1,530.00 = $159.00 (tồn qũy)

 

Danh sách 15 TPB đă nhận được tiền, mỗi TPB $102.00

1. B2 Trà văn Nam, sq: 70/215.054, SĐ2/BB,  cụt tay P. + hư mắt P.,  Quảng Nam

2. HS Nguyễn Lượm, sq: 42/571.146, TĐ102/ĐPQ (cụt 2 chân +...),  Quảng Nam

3. HS  Hùynh văn Chút sq: 42/401.873 ,TK/Quảng Tín,  cụt 2 chân   Quang Nam

4. Ch/úy Huỳnh Tấn Long sq: 74/216.215, ĐĐ1/134/ĐPQ  Bại liệt tay T.+ đa thương tật  Quảng Nam

5. NQ Nguyễn quang Năm, sq: NQ/ 167.184, CK/D.Xuyên  cụt chân T. + nội tạng..,  Quang Nam

6. B1 Lê văn Huấn ,sq: 73/213.824,  SD1/BB.(Cụt 2 Chân)  Quảng Trị  

7. B2 Phạm Hồng Phương, sq:  56/808.421, TĐ102/ĐPQ  cụt chân Phai+.., Quang Nam

8. B2 Phan Tẩn, sq: 55/702.798 TĐ 148/ĐPQ, cụt chân T.+ gẫy cột sống ,  Quảng Nam

9. B1 Lư Nam Xương, sq: 69/145.892 KBC 6033, cụt tay T.+…. . Long An

10. TĐT/NQ Nguyễn văn Nguyên, sq: NQ/200.623, CK/B́nh Khê KBC 6722, (cụt chân T.+...) B́nh Định

11. B2 Nguyễn đ́nh Tân, sq: 54/645.328,  ĐĐ3/TĐ117/ĐPQ..(gẫy, liệt 2 chân), Quảng Ngăi

12. Nguyễn văn Hùng, sq: 74/106.359, KBC 7528 TĐ73/BĐQ/BP, (vết thương đầu+mù mắt T.), Đồng Nai.

13. TĐT Nguyễn văn Quan, sq: 76/129.212, 1/2/57/SĐ3BB, (cụt 2 chân + mù mắt P.) G̣ Vấp, Saigon  

14. B1 Nguyễn văn Việt , sq: nq/190.620  TK/Quảng Ngăi,  (cụt 2 chân), Quảng Ngăi

15. HS Huỳnh tấn Lượm,  sq:73/115.413, mù mắt P.+mắt T. thị lực yếu, gẩy chân Trai, Vĩnh Long 

 

* Nhận tiền: ngày 14 tháng 1 năm 2017:

- Luật sư và bà Phạm Thiên Tráng: $3,060.00

- Ông bà Allen Feliciano: $3,000.00

- Ông bà Ph. T. Th.: $2,040.00

- Bà qủa phụ Tịnh Chí: $102.00

- Gia đ́nh B́nh Bông & Hiếu Ḥa: $102.00

- Gia đ́nh Hoa – Đại: $102.00

- Đại gia đ́nh họ Ngũ: $714.00

(gồm Bà Vũ thị Bê: $102.00, Bà Trần thị Phương Mai: $204.00, Anh Nguyễn Duy Tân: $102.00,

Ông Ngũ Hoàng Trung: $102.00, Bà qủa phụ Ngũ Duy Long: $204.00).

Tổng cộng đă nhận $9,120.00.

 

Nhập qũy $9,120.00 + $159.00 (tồn qũy) = $9,279.00.

Ngày 21 tháng 1-2017, chúng tôi đă gửi về Việt Nam cho 25 TPB – đang chờ giấy hồi báo. Danh sách TPB nhận tiền sẽ được thông báo trên số báo 857 phát hành ngày 18 tháng 2 – 2017

$102.00 x 25TPB = $2,550.00

Qũy c̣n: $9,279.00 - $2,550 = $6,729.00

 

* Nhận tiền ngày 26 tháng 1 năm 2017:

-Ông Bà Ḥang Mạnh Hùng (Chevron): $204.00

-Ông Giang Nguyễn: $100.00

-Ông Bà Lê Bá Ḥang: $100.00

-Tổng cộng đă nhận: $404.00

Nhập qũy: $6,729.00 + $404.00 = $7,133.00

Chúng tôi đang cứu xét hồ sơ

 

*Từ năm 1995 đến nay, mọi chi phí điều hành (xăng, tem thư, photocopy) do báo XD đài thọ, tất cả số tiền chia xẻ của Qúi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh qua văn pḥng Dịch vụ của công ty Chuyển Tiền. Tiền giao tận nhà, mỗi địa chỉ, Công ty LẸ lấy công phí: Hai đô la. Danh sách TPB nhận tiền cũng được phổ biến trên Trang Nhà của báo Xây Dựng qua địa chỉ: xaydunghouston.com.

*Nhân viên Công ty LE Chuyển Tiền vui vẻ và sẵn sàng mở hồ sơ (luôn lưu giữ trong máy điện toán) cho qúi ân nhân xem Biên Nhận, để biết tiền đă đến tay người thụ hưởng. (LE Chuyển Tiền Nhanh, 12320 Bellaire Blvd/ Cook, Suite 19, Tel: 832-328-4224). Manager: Cô Anh Thư.

Xin chân thành cảm tạ qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực và tủi nhục nơi quê nhà.

                        

              Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas (thành lập năm 1995)

                                      Hải Lăng - Hoàng Minh Thúy (Xin tiền, gửi tiền)

                           Phạm Gia Khôi & Nguyễn Thanh Châu (Cứu xét hồ sơ, quyết định).

 

Houston, Ngày 26 tháng 1 Năm 2017.

Thân gửi hai anh Nguyễn thanh Châu, Hải Lăng và chị Ḥang Minh Thúy,

Thưa quư Anh Chị,

Tổng kết kể từ đầu năm 2016 cho đến cuối tháng 12 năm 2016 (Bính Thân), các Mạnh Thường Quân đă tiếp tay với chúng ta về mặt tài chánh, để chúng ta có thể thực hiện được những đợt gởi tiền cứu trợ về quê nhà cho những anh em Thương Phế Binh QL/VNCH đang sống lây lất bên lề xă hội và đă bị bỏ quên ngay trên Quê Hương của chúng ta.

Trong năm qua, tổng cộng chúng ta gửi đi 24 đợt gồm tất cả là 251 hồ sơ (hơn năm 2015 22 HS) Thương Phế Binh QL/VNCH (mỗi HS cứu trợ một trăm USD). Hy vọng trong năm tới Đinh Dậu chúng ta sẽ có nhiều MTQ yểm trợ tiếp tay,để chúng ta có thể thực hiện những đợt cứu trợ lớn hơn….

Lực bất ṭng tâm, vạn lời không đủ ư, tiện đây nhân dịp năm mới, Khôi xin chúc quư anh, chị cùng quư quyến,vạn sự như ư, sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng.

Thân,

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas

Thủ Quỹ: Phạm Gia Khôi

Ghi chú: Kể từ năm 2009 đến cuối năm 2016 tổng cộng có 57 TPB/QLVNCH (trong danh sách của chúng ta có) đă qua đời./