Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

Tính c̣n đến ngày 15 tháng 4 năm 2017 – Qũy c̣n: $93.00

(Tạp Chí Xây Dựng – Năm thứ 34 – Số 861 – phát hành ngày 15-4-2017 tại HoustonTexas)

 

Sau khi yểm trợ cho hằng ngàn TPB (thành lập từ năm 1995), chương tŕnh yểm trợ TPB/VNCH của chúng tôi đă chấm dứt. Chúng tôi không tổ chức các Đại Nhạc Hội “Hát Cho Người TPB” như thông lệ, tuy nhiên, mấy năm qua, vẫn có ân nhân yêu cầu chuyển giúp tiền về quê nhà. Ngân khoản không có thường xuyên, nên chúng tôi chỉ dành đặc biệt cho các TPB (đă nhận hồ sơ) bị thương tật nặng (cấp độ 100%). V́ vậy, xin bạn đọc ĐỪNG chuyển thư của thân nhân và bằng hữu TPB đến chúng tôi nữa, mà nên gửi sang Hội Cứu Trợ TPB/VNCH ở California (Hội HO Cứu Trợ TPB, P.O Box 25554, Santa Ana, CA 92799) v́ Hội này vẫn tiếp tục hoạt động, gây qũy hằng năm với các Đại Nhạc Hội “Cảm Ơn Anh”. Hội có Giấy Miễn Thuế cho ân nhân.

Nếu có nhả ư nhờ chúng tôi tặng tiền cho TPB, trên chi phiếu xin đề tên “Tina Hoàng”, chúng tôi mới có thể cash, để đưa cho Công Ty Chuyển Tiền (LE). Xin cho số phone và địa chỉ email, để chúng tôi gửi Hồi Báo đến qúy ân nhân.

 

* Nhận tiền ngày 26 tháng 1 năm 2017:

-Ông Bà Ḥang Mạnh Hùng (Chevron): $204.00

-Ông Giang Nguyễn: $100.00

-Ông Bà Lê Bá Ḥang: $100.00

-Tổng cộng đă nhận: $404.00

Nhập qũy: $6,729.00 + $404.00 = $7,133.00

Chúng tôi đă gửi tặng 19 TPB và 5 gia đ́nh Biệt Hải, mỗi người $102.00 ngày 3 tháng 2, 2017

$102 x 24 = $2,448.00

Trừ Quỹ: $7,133.00 - $2,448.00 = $4,685.00

Quỹ c̣n: $4,685.00

Danh Sách 24 HS/TPB, trong đó có 5 Gia đinh Biệt Hải già yếu, nhận tiền ngày 3 tháng 2, 2017

1-Biệt Hải Trần Vy, Huế

2-Biệt Hải Trần Ṭng, Đà Nẵng        

3-Biệt Hải Nguyễn Văn Em,  Đà Nẵng

4-Biệt Hải Phan Khảm,  B́nh Thuận            

5-Quả phụ của Biệt Hải- bà Trần thị Trung-   Đà Nẵng     

 

6- B1 Phạm Văn Nam, sq: 76/106.221,  ĐĐ 2/TĐ35/LĐ6/BĐQ, (cụt chân Phải +Thị lực kém), ĐồngNai 

7- B2 Nguyễn Văn Hường, sq: 71/005.079  TĐ2/15/SĐ9/BB,  (cụt chân Phải +…),Tiền Giang

8- TDT/NQ   Lê Văn Tám,  sq: NQ/902.512  CK/Sầm Giang/Định Tường,  (cụt chân Trái),..Tiền Giang

9- NQ Đặng văn Thực, sq: NQ/321.340,  Phước Tuy, (cụt 2 chân), Vũng Tàu

10- TS Nguyễn Hữu Kính, sq: 73/130.345, TĐ330 ĐPQ, (Cụt Chân Trái),  Tỉnh Long An.

11- HS Vơ Thanh Hùng,  sq: 73/207.608,  TrĐ4/SĐ2BB, (Tê Liệt chân Trái.+ Hư mắt Trái+mổ bụng.) Quảng Ngăi

12- NQV Vơ Văn Thanh,  sq: 57/N03955   TR/ ĐỘI 038, VÀM GIỒNG, (Cụt Chân Trái) - G̣ Công Tâ

13- NQ Huỳnh Văn Hương,  sq: NQ/918.278  ĐV 4QT  KBC 4685, (cụt chân Phải).,   Vĩnh Long

14- B2 Phạm Văn Nam,  sq: 70/122.983  TTQTTU/ KBC 4204,  (Bại liệt Tay Trái).+…,Saigon

15- B2 Vơ Văn Lỳ,  sq: 72/008.115  TĐ3/TrĐ12/SĐ7/BB,  (cụt chân trái +….),Tiền Giang

16- NQV Nguyễn Văn Non,  sq: NQ/307.304 CK/Long An,  (cụt chân Trái)…., Long An

17- B2  Chung Hưng,  sq: 52/778.616  TĐ 327/TK/Hậu Nghĩa cụt bàn chân Trái+…), SaiGon

18- NQ/ Đinh Văn Bi, sq: NQ/801.723 ĐV 4/QT  KBC 4685, ( cụt chân Phải.+….),  Vĩnh Long

19- NQV Đỗ Văn Tưởng , sq: nq/868.245  ĐV 4/QT  KBC 4685,  (Bại liệt chân Trái.+…)., Bến Tre

20- HS  văn Dở,  sq: 62/130.849  SĐ 25/BB , (cụt chân trái +….),.Saigon 

21- Tr/úy Trương Nhiệt Thành,  sq: 45/163.160  ĐĐ 657/ĐPQ  (cụt 2 chân).   Sóc Trăng

22- B1 Đinh văn Giả,  sq: 55/773.228   ĐĐ 3/308/ĐPQ  (cụt chân Trái+ thị lực kém),   Saigon

23- HS Nguyễn Thanh Xuân,  sq: 47/458.749,  KBC 4204  (mù mắt P.+mắt Trái. 50% +điếc 100%,) Tiền Giang

24- HS Lê văn Út, sq: 72/125.174  TĐ6/CĐ3/6/ Thiết Giáp, (cụt chân Phải….).+.., Tiền Giang

            *Nhận tiền ngày 1 tháng 2 năm 2017

Bác Sĩ Trương Ngọc Tích: $205.00

Nhập qũy: $205.00 + $4,685.00 (tồn qũy) = $4,890.00

Qũy hiện có: $4,890.00

Đă gửi về VN, mỗi TPB $102.00

            $102 x 22 TPB = $2,244.00

Trừ Qũy: $4,890.00 - $2,244.00 = $2,646.00

Danh Sách 22 TPB đă nhận tiền của ông bà Th. và BS Tích, mỗi người 102 đô la

ngày 20 Tháng 2 Năm 2017

1- B1 Nguyễn văn Quốc,  sq: 53/615.369,  TK/Long An,  (cụt chân Trái +…),  Long An

2- HS Lương văn Đạo,  sq: 50/425.750, Trinh sát 137/ĐPQ/TK Biên Ḥa  (cụt chân Trái +…)Đồng Nai

3- B1 Nguyễn Bá Hùng, sq: 73/501.418 TĐ 32/BĐQ KBC 3447,  (cụt chân Trái +…). Cần Thơ

4- NQV Bùi văn Vi, sq: 54/E01.019 TK/B́nh Dương KBC 4825,  (mù mắt Trái +mắt Phải thị lực yếu, B́nh Dương 

5- B2 Nguyễn văn Ba,  sq: 76/131.119,  SĐ5/BB  (cụt chân Trái + tay Phải thương tật).. Saigon

6- HS Vơ Tào, sq: 62/100.800 TĐ3/ND,  (mù 2 mắt),  Saigon

7- B2 Nguyễn Mạnh,  sq: 59/203.511  SĐ2/BB, (cụt chân Trái.+ tay Trái bại liệt), Vũng Tàu

8- B1 Nguyễn văn Mót, sq: 51/653.602  KBC 4304, (cụt chân Phải + cụt tay Phải + mất 3 ngón tay Trái), Ninh Thuận

9- TS Trần Tài, sq: 74/200.779,  3/BB,  (cụt chân Phải + gẫy chân Trái), Vũng Tàu

10- TS Nguyễn Hữu Quang,  sq: 69/101.206,  TrĐ 42/BB (cụt chân Phải +gẫy chân Trái)   Saigon

11- HS Lưu văn Vu,  sq: 75/106.447, TĐ 1/49 SĐ 25 BB,  (cụt chân Trái + gẫy chân Phải), B́nh Dương

12- B2 Nguyễn Lân,  sq: 53/783.840,  TĐ372/ĐPQ,  (Đui Mắt Phải+.. ) -Vũng Tàu

13- B1 Lê văn Cơn,  sq: 75/140.576,  ĐĐ73/TĐ7/ND,  (Bại liệt chân T.+ nội tạng) , SaiGon.

14- TĐT/NQ   Nguyễn văn Dẩu,  sq: NQ/867.668,  KBC 4685 (cụt chân Phải.+bại liệt tay Phải),Bến Tre

15- NQ Đặng Đức Hậu,  sq: NQ/319.008,  CK Kiểm Tân/T.Long Khánh,  (cụt 2 tay),  Đồng Nai

16- B1 Nguyễn văn Đường,  sq: 71/108.090 , TĐ 31/LĐ 3/BĐQ,  (mù 2 mắt),   Đồng Nai.

17- HS Hoàng Kỳ,  sq: 42/694.547  KBC 4884,  (mù 2 mắt),  Vũng Tàu.

18- B1 Châu văn Ba,  sq: 66/403.245  KBC 3228, (gẫy xương đùi Trái., teo cơ hạ chi + thị lực kém).

 Phú Yên 

19- NQ Trương văn Thành,  sq: 50/MOI.449,  Bộ Cựu Chiến Binh  (cụt 2 chân),  Kiên Giang

20- B2 Ao Tấn Thành ,  sq: 42/511.751 TK/Quảng Ngăi, (mù 2 mắt +cụt chân Phải).  Quảng Ngăi.

21-B2 Trương Trớt,  sq: 64/424.736,  Bộ  Cựu Chiến Binh, (mù 2 mắt),   Khánh Ḥa.

22-NQV Dương văn Mùi,  sq: nq/416.950  ĐV4QT /KBC 4685, (cụt chân Trái +cụt tay Trái) Đồng Tháp

*Nhận tiền ngày 12 tháng 3 năm 2017

-Ông Trần Minh Tâm (báo Đẹp): $102.00

-Ông K T V: $102.00

Qũy có: $2,646.00 (tồn qũy) + $102.00 + $102.00 = $2,850.00

           

Ngày 13 tháng 3, 2017 chúng tôi đă gửi về cho 27 Thương Phế Binh, mỗi anh $102.00

$102.00 x 27 TPB = $2,754.00

Tồn qũy: $2,850.00 - $2,754.00 = $96.00

 

Danh Sách 27 TPB nhận tiền

1- Th/úy Vơ Hưng Việt, vợ tên Trần Kiêm Danh, sq: 68/142.781,  ĐV4QT, KBC 4685 (TĐ 73/PB), (mổ bụng cắt Lá Lách+Gan+Bao tử+ Tâm Thần+bại liệt),  Ság̣n

2- TS Trương văn Tài,sq: 46/435.748 TK/ Phú Yên,(Cụt Chân Trái + ….) PHÚ YÊN.

3- B2  ngọc Ấn,  sq: 52/646.163  ĐĐ 3/TĐ339/ĐPQ, ( cụt 2 chân),   Tây Ninh

4- B2  Nguyễn văn Ngộ,  sq: 54/615.113  ĐĐ 206/ĐPQ/CK B́nh Phước , (cụt 2 chân), Long An 

5- B2 Trần văn Bạch,  sq: 71/109.337  TĐ30/LĐ5/BĐQ ,(cụt chân Trái+ Đầu)  Saigon

6- HS Trần văn Minh, sq: 46/331.608  ĐV4QT (cụt tay Phải .+….), An Giang

7- HS Phạm Trà,  sq: 57/230.539 SĐ2/BB (cụt 2 chân),   Quàng Ngăi.

8- B2 Nguyễn văn Ngôn,  sq: 49/528.182  TK/G̣ Công  (cụt 2 chân+mù mắt Phải),Tiền Giang

9- Ch/úy Đào văn Hoàng, sq: 73/148.331 TĐ3/16/SĐ9BB (cụt chân Phải +bại liệt),  Cần Thơ

11- TS1 Nguyễn Văn Vân sq: 62/413.376, TĐ51/LĐ6/BĐQ  (Bại liệt hạ chi), Tây Ninh

12- NQ Hồ Phát Hưng, sq: NQ/N00.516,  CK Cao Lănh/TK Kiến Phong (mù 2 mắt+gẫy 2 chân) Đồng Tháp

13- TS  Ngô Xuân Khánh,  sq: 71/118.725, TĐ231/PB/SĐ23BB ( cụt 2 chân + tay Phải+ cụt 4 ngón +..) Đồng Nai  

14- B2 Nguyễn Viết Quư  sq: 54/772.443 ĐĐ1/TĐ356/ĐPQ/BT (mù 2 mắt), Vũng Tàu.

 15- HS  Được,  sq: 68/409.780 ĐV2QT  (cụt 2 chân),  Gia lai

16- TDT/NQ  Đặng Văn Thành, sq: NQ/381.293 .  TK/Phước Tuy, (Tê liệt hạ chi), Vũng Tàu  

17- B1 Ngô văn Tốt, sq: 74/153.901  ĐĐ72/TĐ7/ND, (mù 2 mắt + cụt 3 ngón tay),  Sàig̣n

18- HS Nguyễn văn Đỏ, sq: 75/507.475 KBC 4685, (cụt chân Phải+mù măt Trái),  Vĩnh Long

19- B2 Trần văn Mướt,  sq: 61/135.570  TĐ2/31/SĐ21/BB,  (mù 2 mắt),  Tiền Giang

20- HS Dương văn Chiếu,  sq: 73/141.466  ĐĐ 63/6 ND  (cụt 2 chân),  Sàig̣n

21- Th/u. Phan Mộng Sơn tự Phan Thọ, sq: 74/425.583, TĐ499/ĐPQ.(Tê LiệT Hạ Chi), Khánh Ḥa.

22- NQV  Ngô Tấn Đức,  sq: NQ/129.859  KBC 4884, (Cụt tay T+tay Phải bị tật)., Bà Rịa

23- Người nhận tiền, Lê thị Huệ,  chị của TS LÊ HỮU T̀NH,  sq: 68/103.170  SĐ25/BB.,(Cụt 2 Tay+Đui 2 mắt). Anh T́nh đă qua đời, chúng tôi quyết định giao tiền cho chị Huệ v́ bao nhiêu năm qua chị Huệ đă chăm sóc anh T́nh và nay chị Huệ bị bệnh rất nặng. (Long An).

24- NQV Nguyễn văn Đực, sq: NQ/478.067,  TK/G̣ Công.(Cụt 2 Tay), Tiền Giang.

25- TĐTr/NQ  Nguyễn văn Sáo,  sq: NQ/804.711,  TTQTTƯ,  (cụt 2 tay+ mắt Trái),  Tiền Giang

26- B2 Phan Túc, sq: 54/760.821 ĐĐ 4/234/ĐPQ,  (mù 2 mắt, cụt 2 tay), Khánh Ḥa

27- Ch/úy Lai Tuấn Hiếu, sq: 73/147.250 TĐ 142/ĐPQ,  (cụt 2 chân + thị lưc kém)…  Tiền Giang

 

* Nhân tiền ngày 25 tháng 3 năm 2017

-Ông bà Ph. T. Th. : $2,040.00

-Ông Đường Ḥai Trung: $103.00

Qũy hiện có: $96.00 (tồn qũy) + $2,040.00 + $103.00 = $2,239.00                 

 

Ngày 4 Tháng 4 Năm 2017. Chúng tôi đă gửi về cho 21 TPB mỗi anh $102.00

$102.00 x 21 TPB = $2,142.00

Tồn qũy: $2,239.00 - $2,142.00 = $97.00

 

Danh Sách 21 HS/TPB đă nhận tiền

1- B2 Nguyễn văn Sơn  sq: 75/141.456 TĐ3/TrĐ54/SĐ1BB (cụt tay T+mù mắt T.+... ) SaiGon

2- B1 Nguyễn văn B́nh  sq: 74/106.581 ĐĐ54/TĐ5/ND (cụt chân phải +bại liệt)  Đồng Nai

3- B1 Ngô văn Lũy  sq: 67/515.019 KBC 4685  (cụt chân P.+ gẫu chân T.) , An Giang

4- NQ Trịnh văn Châu sq: 51/NO1.413  KBC 4204  (cụt 2 chân)  Tiền Giang

5- ThU/DPQ Vơ Công Vàng sq: 68/150.113 KBC 4204.(cụt 2 chân)  Long An

6- B1 Bùi văn Sang sq: 52/625.112  TK/SaĐéc  (bại liệt chân P.+….)  Vĩnh Long.

7- B1 Ngô văn Ră sq: 49/548.908  TK/B́nh Dương (gẫy chân P+liệt bàn chân P.) ,

8- TS Phan văn Th́nh  sq: 74/140.781 SĐ22/BB  (cụt chân T.+ bại liệt). Long An

9- B2 Nguyễn Tiến Hưng sq: 74/602.507 KBC 4297 (teo co hạ chi), B́nh Thuận.

10- HS1 Nguyễn Huynh  sq: 75/206.685  SĐ3/BB  (mù 2 mắt, cụt chân P). Vũng Tàu.

11- TS Lê văn Điển  sq: 76/127.590  TK/Định Tường ( cụt chân T.+gẫy chân P.) , Saigon

12- Nq Hùynh Đức Lai, sq: 56/C00.709  CK/Tam Kỳ  (cụt 2 chân),  Saigon

13- Th/úy  Văn Phi,  sq: 67/406.941  TĐ36/BĐQ (gẫy 2 tay, gẫy 2 chân+đa thương tật), Lâm Đồng

14- TS NGUYỄN NGỌC TÔ,  sq: 75/204.268  SĐ2/BB. (Cụt 2 Chân), Quảng Ngăi.

15- TĐT/NQ Phạm văn Chỏi,  sq: NQ/357.293 TTQTTƯ (cụt chân P+nội tạng), Saigon

16- B1 Lương văn Phú, sq: 49/364.036  KBC 4204  (cụt 2 chân) . Long An

17- TDT/NQ  Huỳnh văn Lệ, sq: 50/N00.629 TTQT/TƯ (cụt chân T.+Tim+Tiểu Đường), Tiền Giang

18- HS Huỳnh Luận,  sq: 64/200.921  KBC 4374 ( cụt 2 tay),  Khánh Ḥa.

19- B2 Khổng Xuân, sq: 71/114.103 TĐ 51/LĐ 6/BĐQ (cụt tay T+cụt chân P).  Saigon

20- B2 Nguyễn văn Cường, sq: 74/153.377  KBC 4204  (cụt chân T.+vợ cụt 2 chân),Tây Ninh

21- TS Hồ Đảng, sq: 42/112.514 TK/B́nh Thuận, (mù mắt P.+bể quai hàm, gẫy tay T.), Đaklak 

                                                        

  * Nhận tiền ngày 9 tháng 4 năm 2017: (Từ đầu năm 2017, mỗi tháng BS Tích giúp 2 TPB/VNCH)

- Bác sĩ Trương Ngọc Tích: $404.00 (tháng 3, tháng 4, 2017)

- Bà Vơ Kim Ngân: $102.00

- Đại gia đ́nh Họ Ngũ: $510.00 gồm:

(Bà Vũ thị : $102.00 – Bà Trần thị Phương Mai: $204.00

– Anh Ngũ Duy Tân: $102.00 – Ông Ngũ Hoàng Tân: $102.00)

Tổng cộng nhận:$1,016.00

 

Nhập Qũy: $97.00 (tồn qũy) + $1,016.00 = $1,113.00

 

Ngày 11 tháng 4 – 2017, chúng tôi đă gửi cho 10 TPB, mỗi anh $102.00

$102.00 x 10 TPB = $1,020.00

(Danh sách TPB nhận tiền, sẽ được đăng trên Xây Dựng số 862 phát hành ngày 30-4-2017,

sau khi chúng tôi nhận được hồi báo nhận tiền của các TPB đương sự)

Qũy c̣n: $1,113.00 - $1,020.00 = $93.00

 

*Từ năm 1995 đến nay, mọi chi phí điều hành (xăng, tem thư, photocopy) do báo XD đài thọ, tất cả số tiền chia xẻ của Qúi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh qua văn pḥng Dịch vụ của công ty Chuyển Tiền. Tiền giao tận nhà, mỗi địa chỉ, Công ty LẸ lấy công phí: Hai đô la. Danh sách TPB nhận tiền cũng được phổ biến trên Trang Nhà của báo Xây Dựng qua địa chỉ: xaydunghouston.com.

*Nhân viên Công ty LE Chuyển Tiền vui vẻ và sẵn sàng mở hồ sơ (luôn lưu giữ trong máy điện toán) cho qúi ân nhân xem Biên Nhận, để biết tiền đă đến tay người thụ hưởng. (LE Chuyển Tiền Nhanh, 12320 Bellaire Blvd/ Cook, Suite 19, Tel: 832-328-4224). Manager: Cô Anh Thư.

Xin chân thành cảm tạ qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực và tủi nhục nơi quê nhà.

                       

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas (thành lập năm 1995)

Hải Lăng - Hoàng Minh Thúy (Xin tiền, gửi tiền)

Phạm Gia Khôi & Nguyễn Thanh Châu (Cứu xét hồ sơ, quyết định).

 

Houston, Ngày 26 tháng 1 Năm 2017.

Thân gửi hai anh Nguyễn thanh Châu, Hải Lăng và chị Ḥang Minh Thúy,

Thưa quư Anh Chị,

Tổng kết kể từ đầu năm 2016 cho đến cuối tháng 12 năm 2016 (Bính Thân), các Mạnh Thường Quân đă tiếp tay với chúng ta về mặt tài chánh, để chúng ta có thể thực hiện được những đợt gởi tiền cứu trợ về quê nhà cho những anh em Thương Phế Binh QL/VNCH đang sống lây lất bên lề xă hội và đă bị bỏ quên ngay trên Quê Hương của chúng ta.

Trong năm qua, tổng cộng chúng ta gửi đi 24 đợt gồm tất cả là 251 hồ sơ (hơn năm 2015: 22 HS) Thương Phế Binh QL/VNCH (mỗi HS cứu trợ một trăm USD). Hy vọng trong năm tới Đinh Dậu chúng ta sẽ có nhiều MTQ yểm trợ tiếp tay,để chúng ta có thể thực hiện những đợt cứu trợ lớn hơn….

Lực bất ṭng tâm, vạn lời không đủ ư, tiện đây nhân dịp năm mới, Khôi xin chúc quư anh, chị cùng quư quyến, vạn sự như ư, sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng.

Thủ Quỹ: Phạm Gia Khôi

Ghi chú: Kể từ năm 2009 đến cuối năm 2016 tổng cộng có 57 TPB/QLVNCH (trong danh sách của chúng ta có) đă qua đời