Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

Tính đến ngày 24 tháng 6 năm 2017 – Qũy c̣n: $90.00

(Tạp Chí Xây Dựng – Năm thứ 34 – Số 866 – phát hành ngày 24-6-2017 – tại Houston Texas)

 

Sau khi yểm trợ cho hằng ngàn TPB (thành lập từ năm 1995), chương tŕnh yểm trợ TPB/VNCH của chúng tôi đă chấm dứt. Chúng tôi không tổ chức các Đại Nhạc Hội “Hát Cho Người TPB” như thông lệ, tuy nhiên, mấy năm qua, vẫn có ân nhân yêu cầu chuyển giúp tiền về quê nhà. Ngân khoản không có thường xuyên, nên chúng tôi chỉ dành đặc biệt cho các TPB (đă nhận hồ sơ) bị thương tật nặng (cấp độ 100%). V́ vậy, xin bạn đọc ĐỪNG chuyển thư của thân nhân và bằng hữu TPB đến chúng tôi nữa, mà nên gửi sang Hội Cứu Trợ TPB/VNCH ở California (Hội HO Cứu Trợ TPB, P.O Box 25554, Santa Ana, CA 92799) v́ Hội này vẫn tiếp tục hoạt động, gây qũy hằng năm với các Đại Nhạc Hội “Cảm Ơn Anh”. Hội có Giấy Miễn Thuế cho ân nhân.

Nếu có nhả ư nhờ chúng tôi tặng tiền cho TPB, trên chi phiếu xin đề tên “Tina Hoàng”, chúng tôi mới có thể cash, để đưa cho Công Ty Chuyển Tiền (LE). Xin cho số phone và địa chỉ email, để chúng tôi gửi Hồi Báo đến qúy ân nhân.

 

* Nhân tiền ngày 25 tháng 3 năm 2017

-Ông bà Ph. T. Th. : $2,040.00

-Ông Đường Ḥai Trung: $103.00

Qũy hiện có: $96.00 (tồn qũy) + $2,040.00 + $103.00 = $2,239.00                 

Ngày 4 Tháng 4 Năm 2017. Chúng tôi đă gửi về cho 21 TPB mỗi anh $102.00

$102.00 x 21 TPB = $2,142.00

Tồn qũy: $2,239.00 - $2,142.00 = $97.00

Danh Sách 21 HS/TPB đă nhận tiền

1- B2 Nguyễn văn Sơn  sq: 75/141.456 TĐ3/TrĐ54/SĐ1BB (cụt tay T+mù mắt T.+... ) SaiGon

2- B1 Nguyễn văn B́nh  sq: 74/106.581 ĐĐ54/TĐ5/ND (cụt chân phải +bại liệt)  Đồng Nai

3- B1 Ngô văn Lũy  sq: 67/515.019 KBC 4685  (cụt chân P.+ gẫu chân T.) , An Giang

4- NQ Trịnh văn Châu sq: 51/NO1.413  KBC 4204  (cụt 2 chân)  Tiền Giang

5- ThU/DPQ Vơ Công Vàng sq: 68/150.113 KBC 4204.(cụt 2 chân)  Long An

6- B1 Bùi văn Sang sq: 52/625.112  TK/SaĐéc  (bại liệt chân P.+….)  Vĩnh Long.

7- B1 Ngô văn Ră sq: 49/548.908  TK/B́nh Dương (gẫy chân P+liệt bàn chân P.) ,

8- TS Phan văn Th́nh  sq: 74/140.781 SĐ22/BB  (cụt chân T.+ bại liệt). Long An

9- B2 Nguyễn Tiến Hưng sq: 74/602.507 KBC 4297 (teo co hạ chi), B́nh Thuận.

10- HS1 Nguyễn Huynh  sq: 75/206.685  SĐ3/BB  (mù 2 mắt, cụt chân P). Vũng Tàu.

11- TS Lê văn Điển  sq: 76/127.590  TK/Định Tường ( cụt chân T.+gẫy chân P.) , Saigon

12- Nq Hùynh Đức Lai, sq: 56/C00.709  CK/Tam Kỳ  (cụt 2 chân),  Saigon

13- Th/úy  Văn Phi,  sq: 67/406.941  TĐ36/BĐQ (gẫy 2 tay, gẫy 2 chân+đa thương tật), Lâm Đồng

14- TS NGUYỄN NGỌC TÔ,  sq: 75/204.268  SĐ2/BB. (Cụt 2 Chân), Quảng Ngăi.

15- TĐT/NQ Phạm văn Chỏi,  sq: NQ/357.293 TTQTTƯ (cụt chân P+nội tạng), Saigon

16- B1 Lương văn Phú, sq: 49/364.036  KBC 4204  (cụt 2 chân) . Long An

17- TDT/NQ  Huỳnh văn Lệ, sq: 50/N00.629 TTQT/TƯ (cụt chân T.+Tim+Tiểu Đường), Tiền Giang

18- HS Huỳnh Luận,  sq: 64/200.921  KBC 4374 ( cụt 2 tay),  Khánh Ḥa.

19- B2 Khổng Xuân, sq: 71/114.103 TĐ 51/LĐ 6/BĐQ (cụt tay T+cụt chân P).  Saigon

20- B2 Nguyễn văn Cường, sq: 74/153.377  KBC 4204  (cụt chân T.+vợ cụt 2 chân),Tây Ninh

21- TS Hồ Đảng, sq: 42/112.514 TK/B́nh Thuận, (mù mắt P.+bể quai hàm, gẫy tay T.), Đaklak 

* Nhận tiền ngày 9 tháng 4 năm 2017: (Từ đầu năm 2017, mỗi tháng BS Tích giúp 2 TPB/VNCH)

- Bác sĩ Trương Ngọc Tích: $404.00

- Bà Vơ Kim Ngân: $102.00

- Đại gia đ́nh Họ Ngũ: $510.00 gồm:

(Bà Vũ thị : $102.00 – Bà Trần thị Phương Mai: $204.00

– Anh Ngũ Duy Tân: $102.00 – Ông Ngũ Hoàng Tân: $102.00)

Tổng cộng nhận:$1,016.00

Nhập Qũy: $97.00 (tồn qũy) + $1,016.00 = $1,113.00

Ngày 11 tháng 4 - 2017, chúng tôi đă gửi cho 10 TPB, mỗi anh $102.00

$102.00 x 10 TPB = $1,020.00

Qũy c̣n: $1,113.00 - $1,020.00 = $93.00

Danh sách 10 TPB đă nhận tiền Ngày 11 Tháng 4 Năm 2017

1- TĐP/NQ Bùi văn Miễn, sq: 816.810,CK/Thạch Phú/Kiến Ḥa, (mù mắt phải+mắt trái mờ), Saigon

2- HS Phan văn Bi, sq: 37/331.34, TK/Gia Định. (Cụt Tay Trái +...) , Saigon

3- B2Nguyễn văn Phương, sq: 47/246.686, ĐĐ/HCTV/Biên Ḥa, (mù mắt Phải +mắt Trái mờ) Long An

4- B2Nguyễn văn Phương, sq: 56/866.955, TĐ331/ĐPQ, (cụt tay Trái+Thương tật tay Phải), Long An,

5- B2 Trần Thanh Xuân, sq: 74/105.458, TĐ 8 Nhảy Dù, ( Cụt Chân Trái+Nội tạng), B́nh Dương

6- HS Nguyễn văn Lợi , sq: 70/105.962, SĐ/ND, (cụt chân Phải +mù mắt Trái), Long An

7- Ch/U Nguyễn Thành Tuyết, sq: 74/156.526,  TK/Long An, (Đui 2 Mắt),.Long An

8- B2 Nguyễn văn   sq: 62/119.763, TD43/BĐQ. (Cụt 2 Chân, Cụt Bàn Tay Trái), B́nh Dương

9- B1 Nguyễn văn Hải., sq: 73/110.352,  SĐ25/BB  (mù 2 mắt), B́nh Dương

10- B1 Phạm văn Quang, sq: 52/509.999, TĐ333/ĐPQ. (Cụt 2 chân + Đui Mắt Trái), Long An.

     *Nhận tiền ngày 20 tháng 4 năm 2017

- Bà Minh Châu (bà qủa phụ Trương văn Cao): $204.00

Đă gửi tặng 2 Thương Phế Binh, ngày 21 tháng 4, 2017

Danh Sách 2 HS/TPB nhận tiền Ngày 21 Tháng 4 Năm 2017

1- TS1 Bùi Công Tóan, sq: 73/130.578 TĐ8/ND, (Hư mắt Trái + Bại liệt chân Trái + đầu), Lâm Đồng

2- B1 Nguyễn văn Danh, sq: 53/618.545  TK/ Châu Đốc,  (Cụt 2 Tay),  An Giang

                                             Quỹ c̣n: $93.00, tính đến ngày 29 tháng 4, 2017

* Nhận tiền: Ngày 9 tháng 5, 2017:

                                  -Nhóm Hoa Lư Houston (Trần Trí Ḥang): $205.00

Nhập qũy: $93.00 + $205.00 = $298.00

*Nhận tiền: Ngày 14 tháng 5, 2017:

                                                     - Ông Trang Nguyễn: $100.00

                                           Nhập qũy: $298.00 + $100.00 = $398.00

Ngày 14 tháng 5-2017 chúng tôi đă gửi cho 3 TPB mỗi anh $102.00

$102.00 x 3 TPB = $306.00

Qũy c̣n: $398.00 - $306.00 = $92.00

Danh Sách 3 TPB  đă nhận tiền ngày 14 tháng 5 năm 2017

1- B1 Lương văn Phú,  sq: 49/364.036  KBC 4204  (cụt 2 chân)   Long An

2- B2 Đỗ tấn Niên,  sq: 73/200.106  ĐV1QT  (mù mắt phải + mắt trái mờ)   Phú Yên

3- HS Nguyễn văn Xinh,  sq: 35/365.665  TK/G̣ Công  (cụt chân phải+ 2 mắt mờ)  Tiền Giang

*Nhận tiền: Ngày 18 tháng 5, 2017:

-Gia đ́nh Trí Lê Phạm & Đặng thị Bùi: $510.00

Nhập qũy: $92.00 + $510.00 = $602.00

Ngày 23 tháng 5-2017 chúng tôi đă gửi cho 5 TPB, mỗi anh $102.00

$102.00 x 5 TPB = $510.00

Qũy c̣n: $602.00 - $510.00 = $92.00

Danh Sách 5 HS/TPB  đă nhận tiền ngày 23 tháng 5 Năm 2017

1 -B2 Lê Thành On, sq: 52/528.497, TK/G̣ Công  (cụt 2 chân)  Tiền Giang

2 -HS Nguyễn Đ́nh Phan,   sq: 70/124.692,  KBC.4204  (cụt chân trái +nội tạng)  Thủ Đức.

3 -TS1 Nguyễn văn Lợi,  sq: 61/100.802,  TĐ8/ND  (cụt chân phải+mù mắt phải)  Cần Thơ

4 -B2 Hoàng văn Pḥng,   sq: 73/141.541, TĐ 85/BĐQ, (cụt chân trái + nội tạng),  Lâm Đồng.

5 -B2 Hà văn Bảy,  sq: 68/513.611, SĐ 9/BB, (cụt chân phải+ 2 mắt mờ),  Tiền Giang

                 * Nhận tiền:  Ngày 27 tháng 5, 2017:

- Cựu Đại Tá Trương Như Phùng: $100.00

- Ông Hưng Trần: $204.00

Nhập qũy: $92.00 (tồn qũy) + $100.00 + $204.00 = $396.00

Ngày 3 tháng 6 – 2017, chúng tôi đă gửi cho 3 TPB, mỗi anh $102.00

$102.00 x 3 TPB = $306.00

Qũy c̣n: $396.00 - $306.00 = $90.00

Danh Sách 3 HS/TPB đă nhận tiền ngày 3 tháng 6 năm 2017

1- HS Huỳnh Luận, sq: 64/200.921,  KBC 4374, (cụt 2 tay),  Khánh Ḥa.

2- B2 Nguyễn văn Cường, sq: 74/153.377, KBC 4204, (cụt chân trái.+vợ cụt 2 chân), Tây Ninh

3- B1 Nguyễn văn Hải,  sq: 73/110.352 , SĐ25/BB, (mù 2 mắt), B́nh Dương

           

                            *Nhận tiền: Ngày 10 tháng 6 năm 2017

- Bác Sĩ Trương Ngọc Tích: $408.00

Nhập qũy: $90.00 (tồn qũy) + $408.00 = $498.00

Ngày 17 tháng 6 – 2017 chúng tôi đă gửi cho 4 TPB, mỗi anh $102.00

$102.00 x 4 TPB = $408.00

Qũy c̣n: $498.00 - $408.00 = $90.00

 

Danh Sách 4 HS/TPB  đă nhận tiền ngày 17 tháng 6 năm 2017

1- TĐT/NQ Lê Lo,  sq: NQ/238.735  ĐV2/QT  (cụt 2 chân ) , SàiGon

2- HS Lại văn Út, sq: 49/438.887  TK/Biên Ḥa (cụt 2 chân). B́nh Dương.

3- HS Nguyễn Huệ,  sq: 69/200.291  ĐV1/QT  (mù 2 mắt cụt tay T). Quảng Ngăi 

4- B2 Trương văn Tiến,  sq: NQ/359.114  KBC 4243  (cụt 2 tay+mù 2 mắt). B́nh Dương

 

***GẶP GỠ NGƯỜI ÂN NHÂN  ĐẶC BIỆT***

Tuần lễ tháng 4, 2017,  chúng tôi hân hạnh gặp Allen Feliciano, người Mỹ gốc Ư, 41 tuổi, (bạn của Thủ Quỹ Phạm Gia Khôi), trong dịp Allen ghé Houston thăm thân nhân.  Mỗi năm Allen thường tặng cho anh em TPB hằng ngàn đô la, trong dịp lễ, tết. Năm xưa Allen là thợ tiện (cùng sở làm với Phạm Gia Khôi), nay là Giám đốc cai quản công ty thương mại của cha để lại (San Francisco, CA). Thân mến chúc sức khỏe vợ chồng Allen, hai con. Mong anh gặt hái thành công, may mắn trong thương trường.

*Từ năm 1995 đến nay, mọi chi phí điều hành (xăng, tem thư, photocopy) do báo XD đài thọ, tất cả số tiền chia xẻ của Qúi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh qua văn pḥng Dịch vụ của công ty Chuyển Tiền. Tiền giao tận nhà, mỗi địa chỉ, Công ty LẸ lấy công phí: Hai đô la. Danh sách TPB nhận tiền cũng được phổ biến trên Trang Nhà của báo Xây Dựng qua địa chỉ: xaydunghouston.com.

 

*Nhân viên Công ty LE Chuyển Tiền vui vẻ và sẵn sàng mở hồ sơ (luôn lưu giữ trong máy điện toán) cho qúi ân nhân xem Biên Nhận, để biết tiền đă đến tay người thụ hưởng. (LE Chuyển Tiền Nhanh, 12320 Bellaire Blvd/ Cook, Suite 19, Tel: 832-328-4224). Manager: Cô Anh Thư.

Xin chân thành cảm tạ qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực và tủi nhục nơi quê nhà.

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas (thành lập năm 1995)

Hải Lăng - Hoàng Minh Thúy (Xin tiền, gửi tiền)

Phạm Gia Khôi & Nguyễn Thanh Châu (Cứu xét hồ sơ, quyết định).

 

Houston, Ngày 26 tháng 1 Năm 2017.

Thân gửi hai anh Nguyễn thanh Châu, Hải Lăng và chị Ḥang Minh Thúy,

Thưa quư Anh Chị,

Tổng kết kể từ đầu năm 2016 cho đến cuối tháng 12 năm 2016 (Bính Thân), các Mạnh Thường Quân đă tiếp tay với chúng ta về mặt tài chánh, để chúng ta có thể thực hiện được những đợt gởi tiền cứu trợ về quê nhà cho những anh em Thương Phế Binh QL/VNCH đang sống lây lất bên lề xă hội và đă bị bỏ quên ngay trên Quê Hương của chúng ta.

Trong năm qua, tổng cộng chúng ta gửi đi 24 đợt gồm tất cả là 251 hồ sơ (hơn năm 2015: 22 HS) Thương Phế Binh QL/VNCH (mỗi HS cứu trợ một trăm USD). Hy vọng trong năm tới Đinh Dậu chúng ta sẽ có nhiều MTQ yểm trợ tiếp tay,để chúng ta có thể thực hiện những đợt cứu trợ lớn hơn….

Lực bất ṭng tâm, vạn lời không đủ ư, tiện đây nhân dịp năm mới, Khôi xin chúc quư anh, chị cùng quư quyến, vạn sự như ư, sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng.

Thủ Quỹ: Phạm Gia Khôi

Ghi chú: Kể từ năm 2009 đến cuối năm 2016 tổng cộng có 57 TPB/QLVNCH (trong danh sách của chúng ta có) đă qua đời.