VINH DANH CỐ ĐẠI TƯỚNG ĐỖ CAO TRÍ

Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa

1929 - 1971

http://www.wondercomments.com/holidays/memorial_day/memorial_day_comment_09.gif

Cái chết đt ngt ca Tướng Đ Cao Trí v́ tai nn trc thăng phía Bc Tây Ninh trên đường ra mt trn sáng ngày 23-2-1971 là bước ngot ca cuc chiến tranh Min Nam Vit Nam.

Đi Tướng Đ Cao Trí là mt tài năng kit xut ca Quân Lc VNCH. Tht hiếm có mt tướng lănh nào ca chúng ta va có mưu lược va có dũng khí như Tướng Trí.

 

Ông luôn ch đng đánh trúng đch vào ch bt ng nht và luôn xut hin đim nóng nht trên chiến trường . Nếu Pháp có De Lattre De Tassigny, M có Patton, Đc có Rommel , th́ VNCH chúng ta có Đ Cao Trí.

 

                       

                                                         

     Tướng Đỗ Cao Trí xuất hiện giữa vùng lửa đạn

 

Là Đi S VNCH Nam Triu Tiên, Ông t́nh nguyn xin tr v nước sau Tết Mu Thân đ ra trn ngày 5-8-68, Ông thay Trung Tướng Lê Nguyên Khang làm Tư Lnh Quân Đoàn III kiêm Tư Lnh Bit Khu Th Đô. Lúc by gi quân đch khp mi nơi t thành th đến nông thôn. Quân chánh quy cng sn Bc Vit xut hin ngay trong các trung tâm thành ph ln như Sài-G̣n, Ch Ln, Biên Ḥa v.v... Quân Đi M phi rút quân tng phn theo Kế Hoch Vit Nam Hóa Chiến Tranh ca Tng Thng Richard Nixon v́ áp lc chng chiến tranh ca nhân dân M.

 

 

Đi Tướng Đ Cao Trí vi tài thao lược xut chúng, ch trong mt thi gian ngn, va b́nh đnh xong lănh th đem li an ninh nông thôn, va m các cuc hành quân tn công liên tc các Sư Đoàn Cng Sn Bc Vit: Công Trường 5, 7, 9, và các Trung Đoàn Đa Phương Vit Cng các tnh Biên Ḥa, Hu Nghĩa, B́nh Dương, Tây Ninh, Long Khánh, Phước Tuy, B́nh Long và Phước Long, gây cho chúng nhiu tn tht nng n buc chúng phi rút chy qua trú n trên lănh th Campuchia.

 

 

K t tháng 3-1970, Ông đưa chiến tranh ra khi lănh th Vùng 3 Chiến Thut. Ngay sau đó, Ông m cuc " Hành Quân Toàn Thng 42 ", phi hp vi Lc Lượng II Dă Chiến Hoa K,

ln lượt bng tn gc các căn c ca Quân Cng Bc Vit dc theo bên kia biên giiVit Nam va` Campuchia khu M Vt và Lưỡi Câu, đng thi đy Cc " R " và các Sư Đoàn Cng Sn Bc Vit lên tn Đông Bc Campuchia Đambe và Chlong.

 

 

                                           

       Tha thng xông lên, ngày 18-2-1971, Ông trc thăng vn Chiến Đoàn 5 Bit Đng Quân cùng Ông xung Chlong, đng thi điu đng LLXKQĐIII và Chiến Đoàn 333 Bit Đng Quân tn công, chiếm và càn quét Đambe, buc quân đch phi co v thế th.

 

Nhưng mc tiêu cui cùng và quan trng nht trong cuc "Hành Quân Toàn Thng 1/71" này là Kratié, căn c chiến lược ch yếu ca Mt Trn Gii Phóng Min Nam. Ông nói nếu ta chiếm Kratié, chúng ta s ct đt con đường tiếp vn huyết mch chính t Min Bc xung tn vùng đng bng sông Cu Long. Ông d đnh s dng Sư Đoàn Nhy Dù trc thăng vn xung Kratié, đng thi LLXKQĐIII s tn công t Chlong lên phía Bc giao tiếp vi Dù Kratié. Liên Đoàn 30 Công Binh được lnh ca Ông đă đưa đơn v cu vào Đambe chun b bc cu Chlong ym tr LLXKQĐIII vượt sông.

 

Ngày 20-2-1971: Ông gp tôi Chlong. Ông lc đu, mt có v bun ru lo lng. Ông cho tôi hay là Sư Đoàn Nhy Dù đă được B Tng Tham Mưu điu đng ra Đông Hà (tham d cuc Hành Quân Lam Sơn 719 H Lào), làm đo ln kế hoch hành quân ca Ông. Mc dù vy, Ông không b ư đnh đánh Kratié. Ông ra lnh cho tôi sn sàng. Ông đnh s sp xếp và điu đng 1 trong 3 Sư Đoàn ca Quân Đoàn III đ thay thế Sư Đoàn Nhy Dù trong giai đon tn công ti này.

 

Chiu ngày 22-2-1971: Vào khong 18:00 gi, Ông c̣n bay trên bu tri Đambe-Chlong gi tôi trên máy truyn tin hn gp ngày mai ti căn c hành quân ca tôi — Dambe. LLXKQDIII đă được không vn th dù tái tiếp tế xong xuôi, hàng ngũ sp xếp chnh t chun b lên đường. Tôi biết sp ti là nhng ngày chiến đu quyết lit nht.

 

Sáng ngày 23-2-1971: Tôi và Đi Tá Lê Văn Nghĩa, Liên Đoàn Trưởng LĐ 30 Công Binh ch đón Ông Đambe. Sau khi d bui thuyết tŕnh sáng B Tư Lnh Hành Quân QĐ III ti Tây Ninh, như thường l, Ông lên trc thăng ch huy bay sang Campuchia. Trc thăng va ct cánh bay lên hướng Bc được vài phút th́ phát n. Tt c đu t vong. Ngoài đoàn tùy tùng gm có Trung Tá Châu, Truyn Tin, Trung Tá S, Trung Tâm Hành Quân Quân Đoàn, http://pjbottoms.files.wordpress.com/2008/05/memorial-day-23.jpgĐi Úy Tun, Sĩ Quan Tùy Viên, c̣n có nhà báo M gc Pháp ni tiếng Francois Sully và Đi Úy Thành Pilot.Tin Đi Tướng Đ Cao Trí t trn làm xúc đng dư lun trong nước và thế gii. Báo Times và Newsweek loan tin ca ngi tài năng và ḷng dũng cm ca Ông. Tng Thng Nguyn Văn Thiu truy thăng Ông lên Đi Tướng. Đi Tướng Creighton Abrams nghiêng ḿnh trước linh cu Ông.

 

 

Đi Tướng Đ Cao Trí sinh ngày 20-11-1929 ,  Biên Ḥa , tt nghip qua Trường Vơ B Coetquidan, Trường Nhy Dù Pau Pháp năm 1949 và tt nhip Trường Ch Huy & Tham Mưu Lc Quân Hoa K Fort Leavenworth năm 1959.

 

 

Ông sng được 42 tui. Ông là v Tư Lnh Nhy Dù đu tiên ca QLVNCH. Lúc 34 tui, Ông là trung tướng tr nht ca Quân Lc chúng ta. Ông đă tng là Tư Lnh Quân Đoàn I và Quân Đoàn II kiêm Đi Biu Chính Ph Min Trung và Cao Nguyên trong 2 năm 1963-64 khi c̣n rt tr, và ni tiếng điu quân khin tướng nghiêm minh tài gii. Ông vn dng ngh thut lănh đo ch huy mt cách tuyt vi. Nhng đơn v nào do Ông ch huy cũng đu có k lut, thin chiến và lp nhiu chiến công to ln.

http://www.anniemayhem.com/blog%20pics/MemorialDayCartoon.jpg
 Quân cng sn rt s Ông. Chúng t́m cách cho tay sai len li trong hàng ngũ Quc Gia dèm pha h b Ông, nhưng vô ích, Quân Lc chúng ta vn kính trng Ông. Ông vn cùng vi ba quân xông pha trn mc bo v T Quc.

 

Trong bui l xut quân đánh sang Campuchia ca LĐ3KB tháng 1-1971, Đi Tướng tuyên b là Ông s sng và chết vi ba quân trên chiến trường. Ông đă gi đúng li ha. Ông đă cng hiến trn vn cuc đi ḿnh cho Quân Đi và T Quc.

Đi Tướng Đ Cao Trí là tm gương chiến đu sng đng nht cho tui tr Vit Nam. Ngày nay, sách báo th
ế gii t do vn ca ngi Ông là mt Anh Hùng Dân Tc ca VNCH. Đi Tướng sng, chiến đu và hy sinh đúng vi danh ngôn ca người xưa :

 

M nhân t c như danh tướng,

Bt ha nhân gian kiến bc đu.

 

Dân tc Vit Nam mt đi mt Lănh T Quân S vĩ đi, Quân Lc VNCH mt đi mt Tướng Lănh kit xut. C̣n tôi, tôi mt đi v ch huy li lc chưa tng thy và người bn chiến đu tâm đu hp ư nht.


Chun Tướng Trn Quang Khôi
Virginia, 1/11/1995

 

 

 

Khi ông Thiu đc c Tng Thng nhim k đu th́ đưa Tướng Trí v Quân Đoàn 3 thay Trung tướng Khang, do s tiến c ca Phó Tng Thng Trn Văn Hương. Trước đó, Tướng Trí đang gi chc Đi S Đi Hàn.

 

 

Khi tướng Trí v nm chc Tư Lnh Quân Đoàn 3 th́ t́nh c c 3 v Tư Lnh Sư Đoàn ca Quân Đoàn 3 đu xut thân t Khóa 3 Đà Lt. Thiếu Tướng Nguyn Xuân Thnh gi chc Tư Lnh Sư Đoàn 25, Thiếu Tướng Hiếu, Sư Đoàn 5 và Thiếu Tướng Lâm Quang Thơ, Sư Đoàn 18. Trong 3 v Tư Lnh va k th́ Tướng Trí t v trng dng Tướng Hiếu nht v́ Tướng Hiếu đă tng làm tham Mưu Trưởng cho Tướng Trí trước kia Quân Đoàn 1 và Quân Đoàn 2 vào năm 1963.

 

Thi gian Tướng Trí nm chc Tư Lnh quân Đoàn 3 là thi gian làm cho các Công Trường 5, 7, 9 ca Vit Cng điêu đng nht. Tướng Trí đă chuyn t thế th sang thế công, đy các đơn v ca Mt Trn Gii Phóng Min Nam qua bên kia biên gii. Các chiến khu Dương Minh Châu, mt khu H Ḅ b cày nát, không c̣n là nơi n an toàn cho Trung Ương Cc Min Nam na.

 

Tôi có dp theo Tướng Trí lên hp vi B Tng Tham Mưu ca Quân Đi Cao Miên Nam Vang my ln đ phi hp hành quân. Lúc đó, Tướng In Tam ca Cao Miên làm Th Tướng. Nghe nói Tướng In Tam xưa kia tng làm vic dưới quyn ca Tướng Trí khi hai người c̣n trong Tiu Đoàn Dù ca Quân Đi Liên Hip Pháp. Có nh́n thy thái đ n nang ca tướng lănh Cao Miên đi vi Tướng Trí ḿnh mi thy qu tht Tướng Trí là mt tướng lănh có nhiu uy tín.

Mi vic ln nh ǵ, Quân Đi Cao Miên đu phi hi qua ư kiến ca Tướng Trí. Ngoài ra, không riêng ǵ Quân Đi Cao Miên mà c đến các c vn M ca Quân Đoàn 3 cũng đu t v thán phc kh năng điu binh khin tướng ca Tướng Trí. Tiếc thay, tướng tài thường yu mng . Âu cũng là vn nước ḿnh gp lúc không may !


Đi Tá Nguyn Khuyến
San Jose , 16 - 10- 98